آکادمی بین المللی زبان های خارجی CF : تهران – خ پیروزی – خ افراسیابی شمالی – پ 292 -طبقه 2 – واحد 2

آدرس

982133109609+

982133104642+

982133104246+

شماره های تماس :

شعبه شماره یک : تهران – میدان خراسان – خیابان خاوران – خیابان اعظم نظامی – پلاک 10 واحد رشد و توسعه کارآفرینی شهرداری منطقه 15 – طبقه اول – واحد 15

آدرس

989211371202+
989372111659+

شماره های تماس

989372111659+
989211371202+

تماس با مدیریت  

qrcode

989372111659+

تماس با سوپروایزر  

cf.manager1@gmail.com

ایمیل

79264119091+

نمایندگی روسیه: دکتر پیام افشاری  

61422552049+

نمایندگی استرالیا: مهندس مهدی پناهزاده