آکادمی بین المللی زبان های خارجی CF با اخذ آزمون های تعیین سطح مطابق با استاندارد CEFR زبان آموز را به مدت 25 دقیقه مورد سنجش های شنیداری (Listening)، خواندن (Reading) ، دامنه لغت (Vocabulary) و گرامر (Grammar) قرار می دهد.
و بدین وسیله رتبه زبانی او تعیین می گردد و قابلیت ثبت نام در کلاسی که تعیین شده را پیدا میکند
این آزمون متشکل از بخش های زیر است:
1- بخش دامنه لغت (Vocabulary) به تعداد 10 سوال
2- بخش گرامر (Grammar) به تعداد 10 سوال
3- بخش خواندن (Reading) به تعداد 5 سوال
4- بخش شنیداری (Listening) به تعداد 5 سوال
پس از اتمام آزمون زبان آموز یک نمره از 0 تا 100 اخذ می کند که طبق جدول زیر سطح او تعیین می گردد

BEGINNER

ELEMENTARY

INTERMEDIATE

UPPER INTERMEDIATE

ADVANCED

PROFICIENT

CFSET

0-16

17-35

36-55

56-71

72-92

93-100

CEFR

A1

A2

B1

B2

C1

C2

برای تعیین سطح و اخذ مشاوره رایگان با آموزشگاه تماس حاصل نمایید