لیست هزینه دوره های مختلف آکادمی بین المللی CF
* تمامی جلسات 90 دقیقه بوده و کلیه قیمت ها به تومان است.

عنوان کلاس خصوصی (تک نفره/face to face) گروهی (5 تا 12 نفره)
دوره General یا آکادمیک (A1,A2,B1,B2) هر جلسه 35000
دوره General یا آکادمیک (C1) هر جلسه 45000
IELTS(4-7.5),TOEFL(72-82) هر جلسه 45000
IELTS(7.5-9),TOEFL(83-120),C2 هر جلسه 75000
Life Club(Free discusson/بحث آزاد) هر جلسه 35000
KET,PET هر جلسه 35000
FCE,CAE(Grade B-C) هر جلسه 45000
CPE,CAE(Grade A) هر جلسه 75000

لیست تخفیفها
عنوان تخفیف درصد
حق تبلیغات 10%
اساتید دانشگاه ها 10%
دانشجویان 10%
پرداخت ترمیک 10%
نفر دوم 90%
نفر سوم 90%
موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی و دانشگاه ها و شرکت ها و مدارس تا 30 درصد بسته به تعداد

* هزینه تعیین سطح و جلسه خوش آمد گویی به عهده آکادمی می باشد و هزینه ای برای زبان آموز در بر ندارد.
* زمانبندی کلیه کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی آکادمی CF بر اساس هماهنگی بین استاد ، زبان آموز و سوپروایزر آکادمی CF تنظیم خواهد شد. و طی این هماهنگی جدول زمانبندی کلاس ها به زبان آموز ارائه خواهد شد.
* پیش از شروع هر یک از دوره های زبان (به صورت خصوصی ، نیمه خصوصی و گروهی) منابع جامع دوره مربوطه به طور کامل در قالب های مختلف به زبان آموزان ارائه می شود. به علاوه، جزوات اختصاصی آکادمی CF نیز در طی هر کلاس به زبان آموزان ارائه خواهد شد.

* تمامی جلسات 90 دقیقه بوده و کلیه قیمت ها به تومان است.

عنوان کلاس خصوصی (تک نفره/face to face) گروهی (5 تا 12 نفره)
دوره General یا آکادمیک (A1,A2,B1) هر جلسه 60000
دوره General یا آکادمیک (B2,C1,C2) هر جلسه 75000
Life Club(Free discusson/بحث آزاد) هر جلسه 75000

لیست تخفیفها
عنوان تخفیف درصد
حق تبلیغات 10%
اساتید دانشگاه ها 10%
دانشجویان 10%
پرداخت ترمیک 10%
نفر دوم 90%
نفر سوم 90%
موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی و دانشگاه ها و شرکت ها و مدارس تا 30 درصد بسته به تعداد

* تمامی جلسات 90 دقیقه بوده و کلیه قیمت ها به تومان است.

عنوان کلاس خصوصی (تک نفره/face to face) گروهی (5 تا 12 نفره)
دوره General یا آکادمیک (A1,A2,B1) هر جلسه 50000
دوره General یا آکادمیک (B2,C1,C2) هر جلسه 62000
Life Club(Free discusson/بحث آزاد) هر جلسه 62000

لیست تخفیفها
عنوان تخفیف درصد
حق تبلیغات 10%
اساتید دانشگاه ها 10%
دانشجویان 10%
پرداخت ترمیک 10%
نفر دوم 90%
نفر سوم 90%
موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی و دانشگاه ها و شرکت ها و مدارس تا 30 درصد بسته به تعداد

* تمامی جلسات 90 دقیقه بوده و کلیه قیمت ها به تومان است.

عنوان کلاس خصوصی (تک نفره/face to face) گروهی (5 تا 12 نفره)
دوره General یا آکادمیک (A1,A2,B1) هر جلسه 50000
دوره General یا آکادمیک (B2,C1,C2) هر جلسه 62000
Life Club(Free discusson/بحث آزاد) هر جلسه 62000

لیست تخفیفها
عنوان تخفیف درصد
حق تبلیغات 10%
اساتید دانشگاه ها 10%
دانشجویان 10%
پرداخت ترمیک 10%
نفر دوم 90%
نفر سوم 90%
موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی و دانشگاه ها و شرکت ها و مدارس تا 30 درصد بسته به تعداد

* تمامی جلسات 90 دقیقه بوده و کلیه قیمت ها به تومان است.

عنوان کلاس خصوصی (تک نفره/face to face) گروهی (5 تا 12 نفره)
دوره General یا آکادمیک (A1,A2,B1) هر جلسه 60000
دوره General یا آکادمیک (B2,C1,C2) هر جلسه 75000
Life Club(Free discusson/بحث آزاد) هر جلسه 75000

لیست تخفیفها
عنوان تخفیف درصد
حق تبلیغات 10%
اساتید دانشگاه ها 10%
دانشجویان 10%
پرداخت ترمیک 10%
نفر دوم 90%
نفر سوم 90%
موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی و دانشگاه ها و شرکت ها و مدارس تا 30 درصد بسته به تعداد

* تمامی جلسات 90 دقیقه بوده و کلیه قیمت ها به تومان است.

عنوان کلاس خصوصی (تک نفره/face to face) گروهی (5 تا 12 نفره)
دوره General یا آکادمیک (A1,A2,B1) هر جلسه 50000
دوره General یا آکادمیک (B2,C1,C2) هر جلسه 62000
Life Club(Free discusson/بحث آزاد) هر جلسه 62000

لیست تخفیفها
عنوان تخفیف درصد
حق تبلیغات 10%
اساتید دانشگاه ها 10%
دانشجویان 10%
پرداخت ترمیک 10%
نفر دوم 90%
نفر سوم 90%
موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی و دانشگاه ها و شرکت ها و مدارس تا 30 درصد بسته به تعداد

* تمامی جلسات 90 دقیقه بوده و کلیه قیمت ها به تومان است.

عنوان کلاس خصوصی (تک نفره/face to face) گروهی (5 تا 12 نفره)
دوره General یا آکادمیک (A1,A2,B1) هر جلسه 50000
دوره General یا آکادمیک (B2,C1,C2) هر جلسه 62000
Life Club(Free discusson/بحث آزاد) هر جلسه 62000

لیست تخفیفها
عنوان تخفیف درصد
حق تبلیغات 10%
اساتید دانشگاه ها 10%
دانشجویان 10%
پرداخت ترمیک 10%
نفر دوم 90%
نفر سوم 90%
موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی و دانشگاه ها و شرکت ها و مدارس تا 30 درصد بسته به تعداد

* تمامی جلسات 90 دقیقه بوده و کلیه قیمت ها به تومان است.

عنوان کلاس خصوصی (تک نفره/face to face) گروهی (5 تا 12 نفره)
دوره General یا آکادمیک (A1,A2,B1) هر جلسه 90000
دوره General یا آکادمیک (B2,C1,C2) هر جلسه 112000
Life Club(Free discusson/بحث آزاد) هر جلسه 112000

لیست تخفیفها
عنوان تخفیف درصد
حق تبلیغات 10%
اساتید دانشگاه ها 10%
دانشجویان 10%
پرداخت ترمیک 10%
نفر دوم 90%
نفر سوم 90%
موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی و دانشگاه ها و شرکت ها و مدارس تا 30 درصد بسته به تعداد

* تمامی جلسات 90 دقیقه بوده و کلیه قیمت ها به تومان است.

عنوان کلاس خصوصی (تک نفره/face to face) گروهی (5 تا 12 نفره)
دوره General یا آکادمیک (A1,A2,B1) هر جلسه 60000
دوره General یا آکادمیک (B2,C1,C2) هر جلسه 75000
Life Club(Free discusson/بحث آزاد) هر جلسه 75000

لیست تخفیفها
عنوان تخفیف درصد
حق تبلیغات 10%
اساتید دانشگاه ها 10%
دانشجویان 10%
پرداخت ترمیک 10%
نفر دوم 90%
نفر سوم 90%
موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی و دانشگاه ها و شرکت ها و مدارس تا 30 درصد بسته به تعداد